Úvodní stránka » Úřední deska

Úřední deska

Formuláře

Ministerstvo kultury je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ministerstva, poskytne MK žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na MK doručit:

Informace potřebné k doručování datových zpráv (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 40 kB)

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.
Kontaktovat nás můžete i telefonicky na číslech: 257 085 346 nebo 257 085 286.


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení UNESCO a mezinárodní spolupráce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Ministerský rada – vedoucí oddělení účelové podpory výzkumu a vývoje

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení bilaterální spolupráce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada – právník – odbor médií a audioviz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Vrchní ministerský rada – Vedoucí oddělení interního auditu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Ministerský rada – Vedoucí oddělení kontroly – Odbor interního auditu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Ministerský rada – vedoucí oddělení personálního a mzdového

Veřejná vyhláška - doručení písemností č. j. MK 73590/2015 OC, MK 2/2016 OC a MK 7996/2016 OC v řízení o návrhu na registraci církve

Zveřejněno 28. února 2016 

V termínech 23. 12. 2015 a 31. 12. 2015 bude provoz podatelny v Nostickém Paláci ukončen v 15 hodin

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury

Veřejná vyhláška - řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku části zámeckého parku ve Skřivanech, okr. Hradec Králové - veřejná vyhláška

Zveřejněno 25. dubna 2014  

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

Registr oznámení veřejných funkcionářů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení služebního místa Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení územních garantů

Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Husitského muzea v Táboře, státní příspěvkové organizace

Závěrečný účet Kapitoly 334 - MKČR za rok 2007, Státního fondu kultury a Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury...

Slevy pro seniory

Slevy na vstupném jsou seniorům poskytovány několika způsoby, např. slevy na běžná představení, speciální představení pro důchodce, speciální předplatné, zpřístupnění generálních zkoušek za symbolické vstupné apod. Tyto slevy však poskytují vesměs divadla zřizovaná z veřejných rozpočtů, nikoliv divadla soukromá.

Příjem žádostí

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky - rozklad

Žádost o poskytnutí informace

Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace

Status úřední desky

Úřední deska Ministerstva kultury je zřízena podle zákona č.500/2004 Sb o správním řádu.