Evropské strukturální a investiční fondy

Evropské strukturální a investiční fondy (programové období 2014 – 2020)

Dne 4. 6. 2015 schválila Evropská komise Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“). Z tohoto programu bude možné čerpat v programovém období 2014 – 2020 finanční prostředky na kulturní dědictví – konkrétně v rámci Specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen „SC 3.1“). Pro SC 3.1 je v Programovém dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF (425 mil. EUR, tj. cca 11,7 mld. Kč). Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost.

Podporovanými typy aktivit v rámci SC 3.1 IROP jsou:

  • Revitalizace souboru vybraných památek

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění souboru památek zapsaných na tyto seznamy:

- Seznam národních kulturních památek podporovatelných z IROP k 1. 1. 2014 (pdf, 302 kB)
- Indikativní seznam národních kulturních památek podporovatelných z IROP k 1. 1. 2014 (pdf, 285 kB)
- Seznam světového dědictví UNESCO podporovatelného z IROP (pdf, 193 kB)
- Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví podporovatelného z IROP (pdf, 201 kB) (podpůrnými seznamy jsou Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří (pdf, 965 kB), Navrhovaná krajinná památková zóna Třeboňská rybniční krajina (pdf, 1572 kB) a Navrhovaná krajinná památková zóna Kladrubské Polabí (pdf, 141 kB)

  • Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Podrobnosti k výše uvedeným podporovaným aktivitám, včetně podmínek výběru muzeí a knihoven podporovatelných z IROP v rámci SC 3.1 IROP můžete nalézt na str. 102 – 107 Programového dokumentu IROP. Tento dokument a dokumenty s ním související jsou k dispozici zde.

Jednou z klíčových podmínek SC 3.1 IROP je soulad projektového záměru s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020 (pdf, 1613 kB). Další dokumenty relevantní pro vypisované výzvy jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktuálně vyhlášené výzvy v rámci Specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíIntegrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020zaměřené na kulturní dědictví a paměťové instituce:

Výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek (23. 11. 2015 – 31. 3. 2016) – výzva kolová

Výzva č. 21 – Muzea (10. 2. 2016 – 31. 7. 2016)– výzva kolová

Výzva č. 25 – Knihovny (11. 3. 2016 – 31. 12. 2017) – výzva průběžná

Ministerstvo pro místní rozvoj, které je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, vyhlásilo dne 11. března 2016 Výzvu č. 25 – Knihovny v rámci Specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpořeny budou například tyto typy aktivit: konzervování-restaurování knihovních fondů, rekonstrukce stávajících a budování nových knihovních depozitářů, zvýšení ochrany a preventivní konzervace knihovního fondu, rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitální evidence knihovního fondu, digitalizace knihovního fondu nebo jeho části atd. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 1,1 mld. Kč. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu v období od 18. března 2016 do 31. prosince 2017 (jedná se výzvu průběžnou). Projektové záměry bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na webových stránkách. Veškeré podrobné informace související s výzvou jsou uvedeny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj