Kontaktní spojení

Poštovní adresa
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Telefonní čísla
Tel. ústředna: 257 085 111
Tel. ústředna - číslo s mezinárodní předvolbou: 420 257 085 111
Faxové číslo: 224 318 155
Faxové číslo - s mezinárodní předvolbou: 420 224 318 155
Úřadovna Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224301431
Úřadovna K Starému Bubenči 569/4 Praha 6, 220407451

Tiskový servis          
Tisková mluvčí
Simona Cigánková
simona.cigankova@mkcr.cz

Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz, ostatní dotazy směřujte na epodatelna@mkcr.cz.

                   

Podatelna Ministerstva kultury


Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: od 7.45 do 17.00 hodin
Úterý: od 7.45 do 16.15 hodin
Středa: od 7.45 do 17.00 hodin
Čtvrtek: od 7.45 do 16.15 hodin
Pátek: od 7.45 do 16.15 hodin

• Elektronická adresa podatelny: epodatelna@mkcr.cz
ID datové schránky: 8spaaur

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

• Ministerstvo kultury neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově ministerstva.

• Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM

• Pravidla potvrzování doručení datových zpráv :
Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu podatelny epodatelna@mkcr.cz se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ministerstva, datum a čas doručení datové zprávy a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor potvrzení doručení datové zprávy:
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission\Datum / Date: 5.5.2008 11:30:00\Předmět / Subject: FW: CD pro zařízení RICOH\Identifikátor / Identier: DEMOAWX0AUK8
- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ministerstva

Ministerstvo kultury zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

• Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

• Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny epodatelna@mkcr.cz , případně na poštovní adresu ministerstva.

• Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Ministerstva kultury, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:
Ing. Vladimír Val’ko
Irena Tichá
Hana Večerková
Marie Patrovská

• Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Ministerstvu kultury činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

- musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,
- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2 tj. v případě:

                                              • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
                                              • soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se 
                                                k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
                                                evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
                                              • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

- pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a podavatel postupuje stejně jako v případě podání.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem.

________________________________________________________

Další údaje

IČO: 00023671

DIČ: CZ 00023671

Adresy úřadoven:

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 100 00 Praha 1
- kabinet ministra
- bezpečnostní ředitel
- ministerský rada pro PO a BOZP
- odbor interního auditu a kontroly
- odbor památkové péče
- odbor regionální a národnostní kultury
- odbor umění, literatury a knihoven
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce živého umění
- sekretariát náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví

Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
- kancelář státního tajemníka
- odbor legislativní a právní
samostatné oddělení autorského práva
- odbor ekonomický
- odbor lidských zdrojů
- odbor médií a audiovize
- odbor mezinárodních vztahů
- odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
- odbor projektového řízení a inform. technologii
- odbor investic a veřejných zakázek
- odbor vnitřní správy
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezin. vztahů
- sekretariát náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní
- samostatné oddělení EU

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
- odbor výzkumu a vývoje
- odbor církví (doručovací adresa: Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1)

Ministerstvo kultury, K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6
- odbor památkové inspekce